Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate are scopul de a informa utilizatorii site-ului „s-alexandroiu.ro” (în continuare „Site”) despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de  Avocat Silvia Alexandroiu, în calitate de operator, cu sediul în București, cod de identificare fiscală 32749448, date de contact: telefon 0765.50.10.40, e-mail avocat@s-alexandroiu.ro (în continuare „Avocatul”).

Prezenta politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) și prezintă:

 1. Categoriile datelor cu caracter personal prelucrate;
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor;
 3. Durata stocării datelor;
 4. În ce situații sunt transferate datele cu caracter personal prelucrate;
 5. Drepturile și opțiunile de care dispune persoana vizată.
 1. Categoriile datelor cu caracter personal prelucrate

i) Dacă sunteți doar vizitator al site-ului: datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe Site (inclusiv, dar fără a ne limita la adresa de IP, data, locația și ora accesării), colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare; informațiile despre cookie-urile folosite pe acest Site se regăsesc în pagina „Cookies”;

ii) Dacă ne contactați prin formularul de contact din Site, prin email sau la numărul de telefon 0765.50.10.40: date de contact necesare în vederea completării formularului de contact, precum: nume, prenume și adresă de email, precum și alte informații pe care alegeți să le furnizați în câmpul „Mesaj” din cadrul formularului de contact, în email sau la numărul de telefon;

iii) Dacă sunteți o persoană fizică potențial client: informații de bază cum ar fi numele dvs., informații de contact precum adresa dvs. poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon, informații relevante cerute de legislația privind cunoașterea clienților și/sau combaterea spălării banilor, precum și orice alte informații personale referitoare la dvs. sau la alte terțe părți pe care ni le-ați putea furniza în scopul stabilirii unei relații contractuale cu Avocatul.

Datele cu caracter personal ale minorilor sunt prelucrate atunci când există consimțământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali. În situația în care Avocatul descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, fără a exista consimțământul reprezentantului legal, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în mod indirect/involuntar, atunci când ne accesați Site-ul, sunt prelucrate în scopul monitorizării traficului pe Site și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al acestuia. În acest caz, avem un interes legitim de a asigura funcționarea și eficiența Site-ului, iar prelucrarea datelor se face în baza art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în mod voluntar sunt prelucrate în scopurile prezente în cele ce urmează:

 • Procesarea mesajelor transmise prin formularul de contact, email sau telefon

Datele personale pe care le furnizați în mesajele trimise prin formularul de contact din Site, email, sau telefon, sunt procesate exclusiv cu scopul de a răspunde mesajului dumneavoastră și în temeiul consimțământului dvs., în baza art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR.

 • Încheierea și executarea unui contract de asistență juridică

Atunci când doriți să beneficiați de serviciile Avocatului, urmează a fi încheiat un contractul de asistență juridică și veți furniza date personale precum cele menționate la punctul 1.iii) de mai sus. Această prelucrare se face în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

 • Pentru îndeplinirea unei obligații legale

Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin. Spre exemplu, în baza legislației privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și prevenirea și combaterea finanțării terorismului (Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului), avocații au anumite obligații de implementare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a unor tranzacții suspecte.

Prelucrările de date cu caracter personal necesare îndeplinirii acestor obligații sunt întemeiate pe obligația legală și se face în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.

Avocatul nu prelucreză datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

 1. Durata stocării datelor

Stocăm datele cu caracter personal în perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale impusă de lege.

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul formularului de contact din Site, prin e-mail, sau la numărul de telefon de contact, în cazurile în care nu se încheie un contract de asistență juridică, vor fi păstrate pentru o perioadă de 1 an de la data furnizării lor și vor fi utilizate doar dacă va fi cazul, strict în baza unei obligații legale, precum cea de a răspunde unei solicitări a unei instanțe judecătorești sau a unui organ de cercetare penală.

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile menționate, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Avocat (inclusiv obligația legală de a continua stocarea datelor respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

 1. în ce situații sunt transferate datele cu caracter personal prelucrate

Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială a profesiei de avocat.

Avocatul nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal vreunei societăți sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile  personale. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

De asemenea, în cazuri temeinic justificate, există posibilitatea de a dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terți, precum alți avocați/consultanți/experți implicați în cauzele de care ne ocupăm pentru dvs., sau furnizorii/partenerii noștri de servicii (precum furnizorii de servicii IT și de mentenanță a sistemelor IT, furnizorul de servicii de contabilitate). Însă, în toate cazurile, ne asigurăm că partenerii/furnizorii noștri prezintă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să se realizeze conform legii.

Totodată, menționăm că există posibilitatea de a comunica date cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestăm. Ca regulă, nu transferăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă va fi necesar, transferul se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate, conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzatoare.

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Site-ul beneficiază de certificat de server web SSL (Secure Sockets Layer), care asigură protejarea confidențialității datelor pe care le comunicați. Certificatele de server creează o conexiune securizată SSL între website-ul vizitat și browser-ul utilizatorului, astfel încât datele confidențiale introduse de utilizator pe Site sunt protejate prin criptare și nu pot fi vizualizate de persoane neautorizate.

 1. drepturile și opțiunile de care dispune persoana vizată

a) Dreptul de acces – puteți obține o confirmare din partea Avocatului dacă procesează sau nu datele dvs. personale precum și o copie a acestor date personale;

b) Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către către Avocat a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

c) Dreptul de ștergere – puteți solicita ștergerea datele dvs. personale atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Avocatului în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;

d) Dreptul de a restricționa prelucrarea – Ne puteți cere să „blocăm” sau să oprim prelucrarea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați exactitatea datelor în cauză, nu se dorește ștergerea datelor, datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate, dar nu pot fi șterse încă din motive juridice, sau se așteaptă o decizie cu privire la obiecția făcută anterior;

e) Dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

f) Dreptul la opoziție – în condițiile și limitele prevăzute de lege. Acesta nu se aplică în cazul în care prelucrarea se bazează pe temeiul interesului legitim, sau pe temeiul reprezentat de necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Dreptul la opoziție nu se aplică nici în cazul în care Avocatul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul privește constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

g) Dreptul dvs. de a vă retrage consimțământul – în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Avocat pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile stabilite în această politică de confidențialitate, ne puteți contacta printr-o solicitare semnată la adresa de e-mail avocat@s-alexandroiu.ro.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor legale, respectiv o lună de la primirea cererii. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România –  https://www.dataprotection.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Putem modifica din când în când această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vă recomandăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pe Site pentru a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale.

Ultima actualizare 29.03.2023.